Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

- art 6 1 lit. c RODO, tj. na podstawie zadań statutowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.13 ust 1 i 2 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Z 2012 roku, poz. 406) oraz Uchwały Nr XXI/191/2020 r. Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borku Wlkp.

 

- art. 6, ust.1, lit. b RODO w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z zasadą, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem

 

- art. 6, ust.1, lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonych uprzednio zgód.

 

Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:

 

 

 

Justyna Chojnacka

 

Dyrektor M-GOK Borek Wlkp.