Drukuj

Zarządzenie nr 4/2020

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

z dnia 15.06.2020

 

w sprawie wprowadzenia Procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. w trakcie epidemii COVID-19.

 

Na podstawie Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406), Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. przyjętego uchwałą nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 8 listopada 2012 roku oraz wytycznych rekomandowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadza się Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. w trakcie epidemii COVID-19

 

§ 2.

 Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

 

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia 4/2020

 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

 w Borku Wlkp.

 z dnia 15.06.2020

 

 

 

 Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. w trakcie epidemii COVID-19

 

§1

 

§2

Procedura obejmuje:

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja pomieszczeń

 

- przy wejściach do budynku (przy głównym wejściu oraz od str. biur)

 

- przy wejściu do sali widowiskowej, konferencyjnej

 

-w widocznym miejscu w przestrzeni otwartej (na czas działań)

 

 

dezynfekcja i wietrzenie sal po ostatniej grupie.

 

 

§4

 

Zasady przebywania w obiektach M-GOK

 

 

 

§5

Procedury ochronne dla pracowników M-GOK:

 

 

§6

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęć zakażenia koronawirusem:

 

 

§7

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem:

 

 

 

 

Postanowienia końcowe:

 

 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

 w Borku Wlkp.

 Justyna Chojnacka