Zarządzenie nr 4/2020

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

z dnia 15.06.2020

 

w sprawie wprowadzenia Procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. w trakcie epidemii COVID-19.

 

Na podstawie Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406), Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. przyjętego uchwałą nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 8 listopada 2012 roku oraz wytycznych rekomandowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 

 • Wytycznych dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

 • Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadza się Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. w trakcie epidemii COVID-19

 

§ 2.

 Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

 

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia 4/2020

 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

 w Borku Wlkp.

 z dnia 15.06.2020

 

 

 

 Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. w trakcie epidemii COVID-19

 

§1

 • Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka w Borku Wlkp. (dalej M-GOK) w trakcie epidemii COVID-19 dla uczestników działań statutowych oraz pracowników, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady zachowania bezpieczeństwa dla wszystkich osób przebywających w M-GOK ul. Powstańców Wlkp. 4 63-810 Borek Wlkp. wraz z terenem administrowanym przez M-GOK oraz zasady uczestnictwa w działalności statutowej M-GOK.

 • Procedura obowiązuje wszystkich uczestników działalności statutowej M-GOK (m.in. zajęć, warsztatów, prób) – zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej i/oraz interesantów, pracowników oraz inne osoby
  i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające w M-GOK.

 

§2

Procedura obejmuje:

 • Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla uczestników zajęć i pracowników oraz dezynfekcji pomieszczeń M-GOK.

 • Postępowanie w przypadku podejrzenia u uczestnika i pracownika zakażenia koronawirusem.

 • Druki Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (załącznik 1. ) oraz Oświadczenia o stanie zdrowia pełnoletniego (załącznik 2.), które przez przystąpieniem do pierwszych zajęć uczestnicy zobowiązani są wypełnić (pełnoletni) lub w przypadku niepełnoletnich (rodzice, opiekunowie) i dostarczyć instruktorowi M-GOK.

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja pomieszczeń

 • Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w budynkach M-GOK, w następujących miejscach:

 

- przy wejściach do budynku (przy głównym wejściu oraz od str. biur)

 

- przy wejściu do sali widowiskowej, konferencyjnej

 

-w widocznym miejscu w przestrzeni otwartej (na czas działań)

 

 • Ustala się limit uczestników zajęć w przestrzeni zamkniętej (min. 10 m2 pomieszczenia na osobę):

 • w sali widowiskowej M-GOK– 12 uczestników i 1 instruktor,

 • w sali konferencyjnej M-GOK – 7 uczestników i 1 instruktor,

 • w salce plastycznej M-GOK- 3 uczestników i 1 instruktor,

 • garderoba - 2 uczestników i 1 instruktor,

 • Ustala się limit uczestników zajęć w przestrzeni otwartej - teren administrowany przez M-GOK wyznaczony przestrzenią trawnika (lub/ i barierką/ taśmą)

 • 10 uczestników i 2 instruktorów, z zachowaniem odległości między nimi co najmniej 2m

 • Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zasada zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób, a w przypadku zajęć instrumentalnych 3-metrowego (dzieci i osób niepełnosprawnych zachowanie dystansu względem rodziców i opiekunów nie obowiązuje).

 • Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, włączniki światła.

 • W celu zapewnienia bezpiecznej organizacji zajęć ustala się organizację zajęć według schematu w budynku M-GOK.

 • 1 grupa zajęciowa (wejście drzwiami od str.biur, wyjście przez drzwi główne)

 • 15-minutowa przerwa techniczna na dezynfekcję i wietrzenie sal,

 • 2 grupa zajęciowa (wejście drzwiami od str.biur, wyjście przez drzwi główne)

 • 15-minutowa przerwa techniczna na dezynfekcję i wietrzenie sal,

 • Itd.

 • ostatnia grupa zajęciowa( wejście drzwiami od str.biur, wyjście przez drzwi główne)

 

dezynfekcja i wietrzenie sal po ostatniej grupie.

 

 • Zajęcia odbywają się w określonym czasie. Ewentualne spóźnienie może spowodować niedopuszczenie do zajęć. W czasie zajęć nie ma możliwości przebywania osób poza uczestnikami zajęć i pracownikami M-GOK na terenie obiektu.

 • Od osób uczestniczących w zajęciach wymagana jest bezwzględna dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek jednorazowych.

 • Nierespektowanie zasad bezpieczeństwa zostanie zgłoszone do służb porządkowych (straż miejska, policja). Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa nie będą mogły korzystać z zajęć.

 

§4

 

Zasady przebywania w obiektach M-GOK

 

 • Zajęcia organizowane w M-GOK nie przewidują możliwości przebywania osób trzecich w obiektach. W czasie zajęć w obiekcie przybywają wyłącznie uczestnicy zajęć odbywający zajęcia w danym momencie i pracownicy M-GOK.

 • Każdorazowe korzystanie z obiektów wymaga zgodności z ustalonym grafikiem zajęć i zgody Dyrektora M-GOK lub zawarcia stosownych umów.

 • Obecność w czasie każdych zajęć jest odnotowana w dzienniku natychmiast po rozpoczęciu zajęć danej grupy.

 • Uczestnicy bezwzględnie są zobowiązani przestrzegać zaleceń pracowników M-GOK, regulaminow wewnętrzynych i instrukcji. Nieprzestrzeganie zaleceń skutkujące ryzykiem zdrowia i życia może doprowadzić do wykreślenia uczestnika z zajęć.

 • Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach osoby stwarzającej ryzyko dla zdrowia i życia innych osób.

 • Każda forma zajęć odbywająca się w M-GOK w czasie epidemii musi być zgłoszona do akceptacji przez Dyrektora M-GOK.

 

 

§5

Procedury ochronne dla pracowników M-GOK:

 

 • Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych obowiązuje pracowników podczas kontaktu z interesantami. W przypadku prowadzenia zajęć, przebywania samodzielnego lub do trzech osób – pracowników Instytucji istnieje możliwość niestosowania maseczek. Należy jednak zachować zasady bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja w przypadku kontaktu z tym samym przedmiotem).

 • Pracownicy podczas organizacji zajęć obowiązkowo posiadają na twarzy założoną maseczkę lub przyłbicę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki ochronne, z wyjątkiem instruktorów tańca oraz wokalu.

 • Częste mycie rąk/ dezynfekcja zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

 • Do pomieszczeń socjalnych wstęp dozwolony jest wyłącznie dla pracowników.

 • Dezynfekcja powierzchni (włączników, poręczy, klamek, blatów biurek,) przy użyciu środka dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej 60% następuje po każdych zajęciach.

 

§6

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęć zakażenia koronawirusem:

 

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona na teren M-GOK. Zostaje ona poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 • Zgłoszenie incydentu do dyrektora M-GOK oraz ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

 • Ustalenie listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu w których przebywał uczestnik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§7

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem:

 

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie stawia się na stanowisku pracy.

 • Zgłasza incydent do bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora M-GOK, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 • Ustalone zostają listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w obiekcie, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

 

Postanowienia końcowe:

 

 • Uczestnik działań ststutowych M-GOK niestosujący się do wytycznych dla funkcjonowania M-GOK w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z zajęć M-GOK.

 • Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia dyrektora M-GOK.

 • Zaleca się śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.mgok.borekwlkp.pl.

 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

 w Borku Wlkp.

 Justyna Chojnacka