Regulamin udziału w zajęciach prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

 

w Borku Wlkp. w związku z realizacją zadań statutowych

 

 

 I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. zwany dalej M-GOK, reprezentowany przez Dyrektora, jest organizatorem działalności ststutowej w tym zajęć edukacji kulturalnej tj. warsztatów, sekcji, form artystyczno-kulturalnych, zwanych dalej zajęciami, adresowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych.

 

2. M-GOK na mocy Statutu M-GOK nadanego Uchwałą Nr XXI/191/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 sierpnia 2020 r., prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury, w szczególności opartą  na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań, wychowaniu poprzez sztukę, edukację kulturalną, organizowaniu działalności artystycznej w postaci kół, klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, kursów, pracowni, warsztatów oraz innych, o których mowa w Rozdziale 2. ust.8 Statutu M-GOK.

 

3. Działalność, o której mowa powyżej prowadzona jest wśród mieszkańców Gminy Borek Wlkp. oraz osób przebywających na terenie Miasta i Gminy Borek Wlkp. bądź poza tym terenem w przypadku wyjazdów.

 

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

1. Zajęcia prowadzą instruktorzy M-GOK bądź/i osoby wskazane przez Dyrektora M-GOK wg autorskich programów, zleceń czy/i na zasadach odrębnych przepisów i umów.

 

2.Czas trwania zajęć oraz ich terminarz w miarę możliwości jest konsultowany z uczestnikami oraz dostosowywany do możliwości kadrowych, lokalowych i kondycji psychomotorycznych uczestników. Terminarz ostatecznie zatwierdza Dyrektor M-GOK po konsultacji z prowadzącym.

 

3. Zajęcia odbywają się wg harmonogramu dostępnego w siedzibie oraz na stronie internetowej M-GOK. M-GOK zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, grafiku zajęć, cen, programu, prowadzących także w trakcie sezonu artystycznego.

 

4. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników, rodziców/opiekunów uczestników zajęć po konsultacji z prowadzącym.

 

5. Uczestnicy zajęć wyrażają chęć uczestnictwa w organizowanej formie spędzania czasu wolnego oraz spełniają kryteria szczegółowe (jeśli są określone).

 

6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie karty uczestnika zajęć (załącznik 1), dostarczenie jej do siedziby M-GOK oraz uiszczenie opłaty (jeśli jest wymagana) oraz regularne uczestniczenie w zajęciach oraz udział w występach, przeglądach, festiwalach etc. Kartę w imieniu uczestników małoletnich wypełniają rodzice/opiekunowie ( załącznik nr 2)

 

7. Zajęcia mogą być prowadzone w sezonie artystycznym w okresach wrzesień-czerwiec oraz sezonie wakacyjnym lipiec-sierpień. O możliwości dołączenia do grupy nowego uczestnika w trakcie sezonu decyduje prowadzący zajęcia.

 

8. Materiały potrzebne do zajęć, w miarę posiadanych środków i możliwości zapewnia Organizator. Dopuszcza się ze względu na charakter zajęć, dodatkowe zaopatrzenie w materiały przez uczestnika bądź dodatkową opłatę. Organizator może prosić uczestników zajęć o przyniesienie określonych elementów garderoby, rekwizytów etc. np. do układów tanecznych, przedstawień teatralnych.

 

9.Wszystkie prace wykonane na zajęciach są własnością M-GOK, który zastrzega sobie prawo do gromadzenia i archiwizacji części prac do celów wystawienniczych i innych.

 

10. M-GOK może kierować działalność uczestników, za ich/opiekunów zgodą na konkursy, przeglądy, plenery, wystawy, inne celem promocji osiągnięć i rozwoju predyspozycji.

 

11. Uczestnik, który bez usprawiedliwienia opuści 4 zajęcia następujące po sobie, zostaje skreślony z listy uczestników zajęć, a jego miejsce może zająć inna osoba zainteresowana zajęciami.

 

12. W przypadku, gdy z przyczyn losowych bądź innych zajęcia nie mogą się odbyć, Organizator powiadamia uczestników o odwołaniu zajęć lub ich przeniesieniu na inny termin informacją na stronie internetowej niezwłocznie po stwierdzeniu faktu bądź/i za pomocą innych środków przekazu.

 


III. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY OGÓLNE

 

1. Ze względów szczególnych, bezpieczeństwa i innych, uczestnicy zajęć mogą być podzieleni na grupy odpowiednio liczebne oraz wg dobranych kryteriów. Ilość miejsc w grupach może być ograniczona. Liczebność wyznaczana jest charakterem zajęć i wskazaniem prowadzącego po konsultacji z Dyrektorem M-GOK. W przypadku zapełnienia się grupy na zasadzie kolejności zgłoszeń, lista zostaje zamknięta. Istnieje możliwość wprowadzenia listy rezerwowej. Osoby te, w pierwszej kolejności są powiadamiane o zwalniających się miejscach.

 

2. Na zajęcia należy przychodzić nie wcześniej niż 10 minut przed czasem ich rozpoczęcia. Uczestnicy samowolnie nie mogą przebywać w pomieszczeniach M-GOK. Do godziny rozpoczęcia zajęć w M-GOK uczestnicy niepełnoletni przebywają wyłącznie  w obecności rodzica/pełnoletniego opiekuna.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie własności uczestników zajęć (dotyczy np.zabrudzeń ubrań podczas zajęć plastycznych) bądź zagubienie przez uczestników ich własności. Uczestnicy odpowiadają za swoją własność i podejmują czynności chroniące ją (w związku z tym np. uczestników obowiązują fartuszki ochronne lub strój odpowiedni do charakteru zajęć, pozostawienie rzeczy wysokocennych w domu )

 

4. W przypadku występowania u uczestnika alergii/na niektóre farby, kleje, trawy itp./, problemów zdrowotnych lub innych, rodzic/opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora pisemnie na oświadczeniu, o którym mowa powyżej.

 

5. Wszystkie osoby przebywająca na terenie M-GOK obowiązane są do przestrzegania zasad współżycia społecznego względem współuczestników zajęć i pracowników M-GOK, BHP i stosowania się do przepisów przeciwpożarowych.

 

6. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do poszanowania mienia własnego, cudzego i placówki. Za szkody wyrządzone w mieniu M-GOK w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.

 

7. Uczestnicy szczególnie odpowiedzialni są za utrzymywanie w dobrym stanie powierzonych strojów, rekwizytów i innych akcesoriów zw. z charakterem zajęć oraz są zobowiązani do zwrócenia kompletu akcesoriów w nienagannym stanie w terminie wskazanym przez prowadzącego.

 

8.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w pracowniach/salach, w których odbywają się zajęcia na zasadach uznanych przez prowadzącego zajęcia. Na zajęciach tanecznych obowiązuje strój sportowy obejmujący także czyste sportowe obuwie.

 

9. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody prowadzącego, a w przypadku zajęć w plenerze obowiązują zasady podane do wiadomości przez prowadzącego zajęcia.

 

10. W trakcie zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków, napojów, alkoholu i innych używek.

 

11. M-GOK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, wizerunku, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych, promocyjnych i innych związanych z działalnością M-GOK. Zgoda uczestnika wyrażona jest pisemnie na karcie wg Załącznika nr 1. W imieniu osób nieletnich zgodę podpisuje rodzic/ opiekun prawny.

 

12. Uczestnicy rażąco naruszający regulamin, utrudniający innym korzystanie z zajęć i nieprzestrzegający obowiązujących przepisów porządkowych mogą zostać skreśleni z listy uczestników zajęć, jeśli nie odniosą skutku trzy wcześniejsze słowne upomnienia uczestników. O sytuacji każdorazowo telefonicznie informowani są rodzice/opiekunowie uczestnika.

 

13. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Zgłasza swoją obecność podczas czynności sprawdzania przez prowadzącego stanu liczebności grupy. Odpowiedzialność prowadzącego za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć.

 

14. Rodzic/opiekun na obowiązek osobistego odbioru uczestnika, chyba, że pisemnie oświadczył inaczej.

 

15. Uczestnicy zajęć nie są obejmowani dodatkowym ubezpieczeniem. Ubezpieczenie uczestnika leży po stronie rodzica/opiekuna.

 

 

 

IV. ZASADY SZCZEGÓLNE, RODO

 

I W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wielkopolskim ul. Powstańców Wlkp. 4, Tel: 65 57 16534;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć,  a także organizowanych przez M-GOK w Borku Wlkp.  wydarzeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

Pełna treść informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.mgok.borekwlkp.pl oraz siedzibie    M-GOK.

 

Dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).

 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo:
-do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana;   - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.

 

5.Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie  z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

 

6.Szczególne wytyczne dotyczące imprez plenerowych w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce obejmują aktualne wytyczne rządowe epidemiczno-sanitarne.  

 

7. Organizacja działalności statutowej M-GOK odbywa się w oparciu o powyższe wytyczne oraz może zostać ograniczona.

 

8. Podczas trwania zajęć uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczek ochronnych w sytuacji, gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu 1,5 m od pozostałych uczestników. Płyny do dezynfekcji są udostępniane uczestnikom, który zastrzega sobie prawo do bezdotykowego mierzenia temperatury uczestnikom przed wejściem na teren M-GOK.

 

9. Uczestnicy są zobowiązani zachować dystans społeczny 1,5 metra (nie dotyczy w szczególnych przypadkach)

 

10. Na terenie M-GOK obowiązuje limit osób oraz reżim sanitarny.

 

11. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wcześniejszego zapisywania się na zajęcia i zgłaszania ów deklaracji pisemnie (karty). 

 

12. M-GOK prowadzi ewidencję uczestników a w razie ogniska zakażeń poinformuje o GIS I służby.

 

13.Osoba wskazująca niepokojące objawy powinna być izolowana od pozostałych osób.

 

14. Obowiązują inne regulacje wewnętrzne wprowadzone przez Dyrektora na czas epidemii COVID.

 

 

 

V. OPŁATY

 

1. Udział w wyznaczonych zajęciach jest odpłatny. Decyzję o wysokości opłaty za udział w poszczególnych zajęciach ustala Dyrektor M-GOK stosownym zarządzeniem. Odpłatność może być naliczana pojedynczo za zajęcie bądź (jak w przypadku np.zajęć tanecznych) opłata jest naliczana bez względu na ilość zajęć w miesiącu wg ustalonej stawki. Możliwe jest określenie zagwarantowanej ilości zajęć w danym sezonie w danej sekcji.

 

2. Warunki naliczania opłaty są ustalone wzgl.poszczególnych zajeć. Nie są prowadzone odliczenia ze wzgl. na absencję uczestnika. Wyjątek stanowi choroba uczestnika zajęć trwająca powyżej 14 dni, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim i zgłoszona w instruktorowi i w siedzibie M-GOK oraz w przypadku zajęć indywidualnych – zgłoszenie instruktorowi oraz w siedzibie M-GOK na dzień przed planowanymi zajęciami. W innych przypadkach opłata jest pobierana wg zarządzenia.

 

3. Możliwości dokonywania płatności

 

a.płatność w kasie M-GOK. Należy zachować potwierdzenia wpłaty, paragon.

 

b.płatność PRZELEWEM na konto M-GOK. Ta forma płatności wymaga wcześniejszej deklaracji ze strony uczestnika. Należy zachować fakturę.

 

W obu powyższych przypadkach płatność dokonywana jest z góry pomiędzy 1 a 5 dniem każdego miesiąca za cały miesiąc z zachowaniem terminu płatności PRZED PIERWSZYMI ZAJĘCIAMI W DANYM MIESIĄCU.

 

4. W przypadku rezygnacji z zajęć w dowolnym momencie wpłaty nie są zwracane.

 

5. Uczestnik, który nie wniósł opłaty lub z nią zalega, nie może brać udziału w zajęciach.

 

6. Brak wpłaty za cały miesiąc bez usprawiedliwienia traktowany jest jako rezygnacja z zajęć.

 

VI. INFORMACJE KOŃCOWE

 

1. Wyrażenie przez rodzica/opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach, zobowiązuje go do przestrzegania niniejszego Regulaminu, pod rygorem wykreślenia uczestnika z zajęć i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku braku zgody uczestnik nie jest dopuszczony do udziału w zajęciach.

 

2. M-GOK wystawia zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach na prośbę zainteresowanego.

 

3. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor M-GOK