Deklaracja dostępności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

M-GOK Borek Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności  ma zastosowanie do strony internetowej www.mgok.borekwlkp.pl

    Data publikacji strony internetowej: 2012-06-07
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie
  • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
  • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo


Dokumenty będą stopniowo w miarę możliwości przerabiane.

    Skróty klawiaturowe-Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wyłączenia

    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Chojnacka
    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Telefon: 655716534

Każdy ma prawo:

    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.
    Adres: 63-810 Borek Wlkp. , ul. Powstańców Wlkp. 4
    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Telefon: 655716534

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Udogodnienia strony -zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[-] aby pomniejszyć widok

Informacje na temat procedury

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. , ul. Powstańców Wlkp. 4, 63-810 Borek Wlkp.

Do budynku dla użytkowników i uczestników działań ststutowych wyznaczone zostały 3 wejścia. Wejście główne, wejście od strony tarasu oraz wejście od strony biur są wejściami drożnymi, prowadzą do nich schody. Wejście od strony tarasu oraz wejście główne jest wyposażone w podjazd. Na zewnątrz i wewnątrz budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Miejsko-Gminnym Ośrdku Kultury w Borku Wlkp. nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) on-line.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Nie ma pętli indukcyjnych.


Koordynator do spraw dostępności w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.
Marta Hojak

Kontakt:
Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.
ul. Powstańców Wielkopolskich 4
63-810 Borek Wielkopolski
Tel. 65 571 65 34
Tel. 603 992 599
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.